bannerchingtu

SESUATU YANG BESAR TIDAK MUNGKIN DICAPAI TANPA SEMANGAT YANG BESAR (Anonymous) HAL YANG PALING MENGERIKAN DI DUNIA INI IALAH KEADILAN YANG DIPISAHKAN DARI CINTA KASIH (Francois Mauriac) PADA SETIAP KEBAIKAN TERLETAK SEGALA BENTUK KEBIJAKSANAAN (Euripides) MENGAJAR SAMA DENGAN BELAJAR (Pepatah Jepang) ORANG LAIN AKAN MENGAKUI KEMAMPUANMU SETELAH KAMU MEMBUKTIKANNYA (Bob Edwarda) PANDAI MENUTUP MULUT ADALAH CERMIN KEPANDAIAN SESEORANG (Schopenhaver) ILMU PENGETAHUAN PADA MASA MUDA AKAN MEMBUAT ORANG MENJADI BIJAKSANA PADA HATI TUA (Anonymous) BADAI MEMBUAT PEPOHONAN MEMPERDALAM AKARNYA (Laude McDonald) SUMBER KEKUATAN BARU BUKANLAH UANG YANG BERADA DALAM GENGGAMAN TANGAN BEBERAPA ORANG, NAMUN INFORMASI DI TANGAN ORANG BANYAK (John Naisbitt) THE MORE YOU SWEAT IN TRAINING, THE LESS YOU BLEED IN BATTLE (Armed Forces Motto)  SEORANG JUARA IALAH YANG MAMPU BANGUN KETIKA IA TAK MAMPU (Jack Dempsey KEGEMBIRAAN AKAN DATANG SETELAH KESUSAHAN (Guillaume Apollina'ire KEJUJURAN ADALAH BATU PENJURU DARI SEGALA KESUKSESAN. PENGAKUAN ADALAH MOTIVASI TERKUAT (May Kay Ash KEPEMIMPINAN ADALAH ANDA SENDIRI DAN APA YANG ANDA LAKUKAN (Frederick Smith)  RAJIN ADALAH OBAT MUJARAB (Al-Ghazali KEINDAHAN TERDAPAT DALAM KEJUJURAN (Schiller THOSE WHO ARE AFRAID TO FALL, WILL NEVER FLY (Anonymous

waisak2024

Sabda Hyang Buddha tentang Amitabha Sutra (Sukhavativyuha Sutra) 佛 說 阿 彌 陀 經 fó shuō ā mí tuó jīng

fó shuō ā mí tuó jīng

佛 說 阿 彌 陀 經

Sabda Hyang Buddha tentang Amitabha Sutra (Sukhavativyuha Sutra)

( 姚 秦 三 藏 法 師 鳩 摩 羅 什 譯 )

(Terjemahan Maha Bhiksu Kumarajiva)

rú shì wǒ wén。yī shí fó zài shè wèi guó。qí shù jǐ gū dú yuán。

如 是 我 聞。一 時 佛 在 舍 衛 國。祗 樹 給 孤 獨 園。

Demikianlah yang kudengar: Suatu ketika Hyang Bhagava berdiam di Sravasti ,

yǔ dà bǐ qiū sēng。qiān èr bǎi wǔ shí rén jù。

 與 大 比 丘 僧。千 二 百 五 十 人 倶。

di hutan Jeta, dalam taman Anathapindaka, bersama-sama dengan kumpulan para Maha Bhiksu yang berjumlah 1250 orang,

 jiē shì dà ā luó hàn。
 皆 是 大 阿 羅 漢。

Semuanya adalah para Arhat. (Ayat 1)

zhòng suǒ zhī shí。zhǎng lǎo shè lì fú。mó hē mù jiān lián。

衆 所 知 識。長 老 舍 利 弗。摩 訶 目 犍 連。

Yang dikenal dan mempunyai pengetahuan; Sesepuh Sariputra, Maha Maudgalyayana (Maugalana),

mó hē jiā shè。mó hē jiā zhān yán。mó hē jù chī luó。

摩 訶 迦 葉。 摩 詞 迦 旃 延。 摩 訶 倶 豨 羅。 

Maha Kasyapa, Maha Katyayana, Maha Kausthila, 

lí pó duō。zhōu lì pán tuó qié。 nán tuó。 
離 婆 多。周 利 槃 陀 伽。難 陀。

Revata,Suddhipanthaka,Nanda,

ā nán tuó。luó hóu luó。jiāo fàn bō tí。bīn tóu lú pō luó duò。

阿 難 陀。 羅 喉 羅。 僑 梵 波 提。 賓 頭 盧 頗 羅 墮 。
Ananda, Rahula, Gavampati, Pindolabharadvaja,

jiā liú tuó yí。 mó hē jié bīn nuó。
迦 留 陀 夷。 摩 訶 劫 賓 那。

Kalodayin Maha Kapina,

báo jū luó。 ā nóu lóu tuó。 rú shì děng zhū dà dì zí。
薄 拘 羅。 阿 耨 樓 馱。 如 是 等 諸 大 弟 子。

Vakkula, Aniruddha, demikianlah para siswa-siswa agung lainnya. (Ayat 2)

bìng zhū pú sà mó hē sà。 wén shū shī lì fǎ wáng zǐ。

並 諸 菩 薩 摩 訶 薩。 文 殊 師 利 法 王 子。

Juga dihadiri para Bodhisattva Mahasattva; Pangeran Dharma Mansjusri,

ā yì duō pú sà。 qián tuó hē tí pú sà。 

阿 逸 多 菩 薩。 乾 陀 訶 提 菩 薩 。

Ajita Bodhisattva, Gandhastin Bodhisattva,

cháng jīng jìn pú sà。 yǔ rú shì děng zhū dà pú sà。

常 精 進 菩 薩。 與 如 是 等 諸 大 菩 薩。 

Nityodyukta Bodhisattva, dan para Maha Bodhisattva mulia lainnya,

jí shì tí huán yīn děng。 wú liàng zhū tiān dà zhòng jù * (放掌)(mudra dhyana / posisi meditasi)

及 釋 提 桓 因 等。 無 量 諸 天 大 衆 倶

bersama-sama Dewa Sakra, Para Pemimpin besar Dewa Langit, serta Para Dewa yang tak terhitung banyaknya. (Ayat 3)

ěr shí fó gào zhǎng lǎo shè lì fú。 cóng shì xī fāng。

爾 時 佛 吿 長 老 舍 利 弗。 從 是 西 方。

Pada saat itu, Hyang Bhagava bersabda kepada sesepuh Sariputra, “Dari sini

guò shí wàn yì fó tǔ。 yǒu shì jiè míng yuē jí lè。

過 十 萬 億 佛 土。 有 世 界 名 曰 極 樂。

melewati sepuluh trilyun (koti) negeri Buddha, menuju Barat terdapat sebuah alam yang disebut Surga Sukhavati.

qí tǔ yǒu fó。 hào ā mí tuó。 jīn xiàn zài shuō fǎ。

其 土 有 佛。 號 阿 彌 陀。 今 現 在 說 法。

Di alam tersebut ada seorang Buddha, bergelar Amitabha, kini sedang membabarkan Dharma". (Ayat 4)

shè lì fú。 bǐ tǔ hé gù míng wéi jí lè。 

舍 利 弗。 彼 土 何 故 名 爲 極 樂。 

Sariputra, apa sebabnya alam tersebut dinamakan Surga Sukhavati?

qí guó zhòng shēng wú yǒu zhòng kǔ。 dàn shòu zhū lè。 gù míng jí lè。

其 國 衆 生 無 有 衆 苦。 但 受 諸 樂。 故 名 極 樂 。

Para makhluk di alam tersebut tiada penderitaan, yang ada hanya merasakan berbagai kegembiraan dan kebahagiaan, oleh karena itulah alam tersebut dinamakan Surga Sukhavati. (Ayat 5)

yòu shè lì fú。 jí lè guó tǔ。 qī chóng lán shǔn。

又 舍 利 弗。 極 樂 國 土。 七 重 欄 循。

Lagi pula Sariputra, alam Surga Sukhavati dikelilingi oleh tujuh tingkat pagar,

qī chóng luó wǎng。 qī chóng háng shù。 jiē shì sì bǎo zhōu zā wéi rào。

七 重 羅 網。七 重 行 樹。 皆 是 四 寶 周 匝 圍 繞。

tujuh lapis jaring dan tujuh baris pepohonan, semuanya dikelilingi oleh empat kelompok mustika,

shì gù bǐ guó míng wéi jí lè。

 是 故 彼 國 名 爲 極 樂。

oleh karena itulah alam tersebut dinamakan Surga Sukhavati. (Ayat 6)

yòu shè lì fú。 jí lè guó tǔ。 yǒu qī bǎo chí。 

又 舍 利 弗。 極 樂 國 土。 有 七 寶 池 。

Dan Sariputra, di alam Surga Sukhavati terdapat kolam yang terbuat dari 7 kelompok mustika,

bā gōng dé shuǐ。 chōng mǎn qí zhōng。 chí dǐ chún yǐ jīn shā bù dì。

功 德 水。 充 滿 其 中。 池 底 純 以 金 沙 布 地。

yang berisi air delapan pahala kebajikan. Dasar kolamnya ditaburi butiran pasir emas murni,

sì biān jiē dào。 jīn。 yín。 liú lí。 bō lí hé chéng。

四 邊 階 道。 金。 銀。 琉 璃。 玻 璆 合 成。

ke empat sisinya terdapat tangga, yang terbuat dari kombinasi emas, perak, lazuardi (vaidurya),kristal (sphatika).(Ayat 7)

shàng yǒu lóu gé。 yì yǐ jīn。 yín。 liú lí。 bō lí。

上 有 樓 閣。 亦 以 金。 銀。 琉 璃。 玻 璨。

Di atasnya terdapat bangunan bertingkat yang terhias megah dengan emas, perak, lazuardi (vaidurya), kristal (sphatika)

chē qú。 chì zhū。 mǎ nǎo。 ér yán shì zhī。

碑 磲。 赤 珠。 瑪 瑙。 而 嚴 飾 之。

musaragalva , rohita-mukta (mutiara merah / mirah) asmag arbha (koral). (Ayat 8)

chí zhōng lián huā。 dà rú chē lún。 qīng sè qīng guāng。 

池 中 蓮 華。 大 如 車 輪。 青 色 青 光 。

Bunga-bunga teratai di dalam kolam sebesar roda kereta yang warna hijau bersinar hijau,

huáng sè huáng guāng。 chì sè chì guāng。 bái sè bái guāng。 

黃 色 黃 光。 赤 色 赤 光。 白 色 白 光。 

yang warna kuning bersinar kuning, yang warna merah bersinar merah, yang warna putih bersinar putih, 

wēi miào xiāng jié。 shè lì fú。 jí lè guó tǔ。

微 妙 香 潔。 舍 利 佛。 極 樂 國 土。

sungguh halus, indah, harum dan suci (ajaib). Sariputra, alam Surga Sukhavati

chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。

成 就 如 是 功 德 莊 嚴。

mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna, megah dan agung. (Ayat 9)

yòu shè lì fú。 bǐ fó guó tǔ。 cháng zuò tiān yuè。 

又 舍 利 弗。 彼 佛 國 土。 常 作 天 樂。 

Dan Sariputra, di alam Buddha ini senantiasa bergema irama musik surgawi yang merdu,

huáng jīn wéi dì。 zhòu yè liù shí。 yǔ tiān màn tuó luó huā。

黃 金 爲 地。 晝 夜 六 時。 雨 天 曼 陀 羅 華。

lantainya terbuat dari emas. Siang dan malam selama 6 periode waktu selalu turun hujan bunga-bunga mandarawa surgawi. (Ayat 10)

qí tǔ zhòng shēng。 cháng yǐ qīng dàn。 gè yǐ yī gé 。

其 土 衆 生。 常 以 清 旦。 各 以 衣 械。

Pada pagi hari para makhluk di alam tersebut masing-masing memberi persembahan jubah,

chéng zhòng miào huā。 gōng yǎng tā fāng shí wàn yì fó。

盛 衆 妙 華 。供 養 他 方 十 萬 億 佛。

dan berbagai bunga-bunga indah kepada sepuluh trilyun Buddha di berbagai penjuru dengan penuh ketulusan. (Ayat 11)

jí yǐ shí shí。 hái dào běn guó。 fàn sì jīng xíng。 

即 以 食 時。 還 到 本 國。 飯 食 經 行。 

Saat waktu makan tiba, mereka kembali ke negeri asal untuk makan dan menjalankan pembinaan diri, mendalami Sutra.

shè lì fú。 jí lè guó tǔ。 chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。

舍 利 弗。 極 樂 國 土。 成 就 如 是 功 德 莊 嫩。

Sariputra, alam Surga Sukhavati mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna, megah dan agung. (Ayat 12)

fù cì shè lì fú bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá sè zhī niǎo。

復 次 舍 利 弗 彼  國 常 有  種 種 奇 妙 雑 色 之 鳥。

Lagi pula Sariputra, di alam tersebut terdapat burung-burung yang langka,

bái hè。 kǒng què。 yīng wǔ。 shè lì。

白 鶴。 孔 雀。 鶴 鶴。 舍 利。

indah dan beraneka warna, bangau putih, merak, nuri,sari,

jiā líng pín qié。 gòng mìng zhī niǎo。 shì zhū zhòng niǎo。 

迦 陵  頻  伽。 共 命 之 鳥 。是  諸 衆 鳥 。      

kalavinka, dan burung berkepala dua. Burung-burung ini sepanjang

zhòu yè liù shí。 chū hé yǎ yīn。

晝 夜 六 時。出 和 雅 音。

6 periode waktu siang dan malam bernyanyi dengan suara yang merdu dan serasi (harmonis). (Ayat 13)

qí yīn yǎn chàng wǔ gēn。 wǔ lì。 qī pú tí fēn。 

其 音 演 暢 五 根。 五 力。 七 菩 提 分。 

Suara tersebut mengumandangkan 5 akar kebajikan, yang dapat menghasilkan 5 kekuatan sradha (panca bala), tujuh kesadaran agung dan

bā shèng dào fēn。 rú shì děng fǎ。 qí tǔ zhòng shēng。 

八 聖 道 分。 如 是 等 法。 其 土 眾 生。 

8 ruas jalan utama/ suci, Dharma-Dharma yang sedemikian adanya. Para makhluk di alam tersebut 

wén shì yīn yǐ。 jīe xī niàn fó niàn fǎ niàn sēng。

聞 是  音 已。 皆 悉 念 佛 念 法 念 僧。

setelah mendengar suara merdu ini, semuanya segera ingat kepada Buddha, ingat kepada Dharma, dan ingat kepada Sangha. (Ayat 14)

shè lì fú。 rǔ wù wèi cǐ niǎo。 shí shì zuì bào suǒ shēng。

舍 利 弗。 汝 勿 此 鳥。 實 是 罪  報 所 生。

Oh,Sariputra, jangan mengira bahwa burung-burung tersebut terlahir akibat dari perbuatan karma buruk mereka.

suǒ yǐ zhě hé。 bǐ fó guó tǔ。 wú sān è dào。

所 以 者 何。 彼 佛 國 土。 無 三 惡 道。

Mengapa dikatakan demikian? Di negeri Buddha ini tidak ada tiga alam sengsara.

shè lì fú。 qí fó guó tǔ。 shàng wú è dào zhī míng。

舍 利 弗。 其 佛 國 土。 尙 無 惡 道 之 名。

Sariputra, dalam negeri Buddha tersebut bahkan tidak dikenal nama alam sengsara,

hé kuàng yǒu shí。 shì zhū zhòng niǎo。 jiē shì ā mí tuó fó。

何 況  有  實。 是 諸 衆 鳥。 皆 是 阿 彌 陀 佛。

terlebih lagi bentuk nyatanya. Burung-burung tersebut diwujudkan oleh Amitabha Buddha (Oh Mee Toh Fo)

yù lìng fǎ yīn xuān liú。 biàn huà suǒ zuò。

欲 令 法 音 宣 流。 變 化 所 作。

dengan tujuan agar Dharma dapat dikumandangkan secara luas. (Ayat 15)

shè lì fú。 bǐ fó guó tǔ。 wēi fēng chuī dòng zhū bǎo háng shù。

舍 利 弗。 彼 佛 國 土 。微 風 吹 動  諸  寶 行 樹。

Sariputra, di negeri Buddha ini angin sepoi-sepoi bertiup pada deretan

jí bǎo luó wǎng。  chū wēi miào yīn。 

及 寶  羅 網 。 出 微 妙 音 。

pohon mustika dan jaring berhias permata, menimbulkan suara merdu, lembut dan ajaib, 

pì rú bǎi qiān zhǒng yuè。 tóng shí jù zuò。 wén shì yīn zhě。 

譬  如 百 千 種 樂。 同 時 倶 作。 聞 是 音 者。  

bagaikan ratusan ribu jenis alat musik yang dimainkan bersama. Semua yang mendengar suara ini

zì rán jiē shēng niàn fó niàn fǎ niàn sēng zhī xīn。

自 然 皆 生  念 佛  念 法 念 僧 之 心。

dengan sendirinya dalam jiwa ingat kepada Buddha, ingat kepada Dharma dan ingat kepada Sangha. (Ayat 16)

shè lì fú。 qí fó guó tǔ。 chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。

舍 利 弗。 其 佛 國 土 。成 就 如 是 功 德 莊 嚴。

Sariputra, alam negeri Buddha ini (Surga Sukhavati) mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna, megah dan agung. (Ayat 17)

shè lì fú。 yú rǔ yì yún hé。 bí fó hé gù hào ā mí tuó 。

舍 利 弗。 於 汝 意 云 何。 彼 佛 何 故 號 阿 彌 陀。

Bagaimana menurut pendapatmu Sariputra ? Mengapa Buddha ini dinamakan Amitabha?

shè lì fú。 bǐ fó guāng míng wú liàng。 

舍  利 弗。  彼 佛 光 明 無 量 。

Sariputra, Kecemerlangan Cahaya Buddha ini tak terhingga, 

zhào shí fāng guó。 wú suǒ zhàng ài。 shì gù hào wéi ā mí tuó。

照 十 方 國。 無 所 障  礙。是 故 號   阿 彌 陀。

dapat menyinari alam di sepuluh penjuru alam semesta tanpa hambatan, oleh karena itu dinamakan Amitabha. (Ayat 18)

yòu shè lì fú。 bǐ fó shòu mìng。 jí qí rén mín。 

又 舍  利 弗 。彼 佛 壽 命。 及 其 人 民 。

Dan Sariputra, usia Buddha ini beserta para pengikutnya berlangsung selama

wù liàng wù biān ā sēng qí jié 。gù míng ā mí tuó

無 量 無 邊 阿 僧 祗 劫。 故 名 阿 彌 陀。

kalpa Asankhyeya yang tiada batas, oleh karenanya dinamakan Amitayus.

shè lì fú。 ā mí tuó fó。 chéng fó yǐ lái。 yú jīn shí jié。

舍 利 弗。 阿 彌 陀 佛。 成 佛 已 來。 於 今 十 劫。

Sariputra, sejak Amitabha Buddha (Oh Mee Toh Fo) mencapai tingkat ke-Buddha-an hingga kini telah sepuluh kalpa lamanya. (Ayat 19)

yòu shè lì fú。 bǐ fó yǒu wú liàng wú biān shēng wén dì zǐ。

又 舍 利 弗。 彼 佛 有 無 量 無 邊 聲 聞 弟 子。

Dan Sariputra, Buddha tersebut mempunyai siswa-siswa “pendengar suara” yang tak terhingga dan tak terbatas,

jiē ā luó hàn。 fēi shì suàn shù zhī suǒ néng zhī。

皆 阿 羅 漢。 非 是 算 數 之 所 能 知。

mereka semuanya para Arhat,yang jumlahnya tak dapat dihitung secara ilmu matematika,

zhū pú sà zhòng。 yì fù rú shì 。 shè lì fú。

諸  菩 薩 衆。 亦 復 如 是。 舍 利 弗。

demikian pula jumlah para Bodhisattva. Sariputra,

bǐ fó guó tǔ。 chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。

彼 佛 國 土。 成 就 如 是 功 德 莊 嚴。

negeri Buddha ini (Surga Sukhavati) mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna, megah dan agung, (Ayat 20)

yòu shè lì fú。 jí lè guó tǔ。 zhōng shēng shēng zhě。 

又 舍  利 弗。 極  樂 國 土。 衆  生 生  者。 

Dan Sariputra,para makhluk yang terlahir di negeri Surga Sukhavati,

jiē shì ā pí bá zhì。 qí zhōng duō yǒu yī shēng bǔ chù。

皆 是 阿 鞞 跋 致。 其 中 多 有 一 生 補 處。

adalah siswa Avaivartika yang tingkat kesucian batinnya tidak akan mundur lagi, diantara mereka banyak yang hanya mengalami satu kali kelahiran lagi (untuk mencapai tingkat ke-Buddha-an),

qí shù shèn duō。 fēi shì suàn shù suǒ néng zhī zhī。 

其 數  甚 多。 非 是  算  數  所 能  知 之。 

jumlah mereka sangat banyak, tidak dapat dihitung dengan ilmu matematika,

dàn kě yǐ wú liàng wú biān ā sēng qí shuō。

但 可 以 無 量 無 邊 阿 僧 祗  說。

akan tetapi dapat dinyatakan dalam jumlah kalpa Asankhyeya yang tak terbatas. (Ayat 21)

shè lì fú。 zhōng shēng wén zhě。 yīng dāng fā yuàn。 

舍 利 弗。 衆  生 聞 者。 應  當 發 願 。

Sariputra, semua makhluk yang mendengar berita ini seyogyanya membangkitkan tekad yang bulat untuk dilahirkan di negeri tersebut.

yuàn shēng bǐ guó。 suǒ yǐ zhě hé。 dé yǔ rú shì zhū shàng shàn rén。

願 生 彼 國。  所 以  者 何。 得 與 如  是 諸 上 善  人。

Mengapa dikatakan demikian ? Karena mereka yang terlahir di alam tersebut,

jù huì yī chù。 shè lì fú。 bù kě yǐ shǎo shàn gēn fú dé yīn yuán。

倶 會  一 處。  舍 利 弗。 不 可 以 少 善  根 福  德 因 緣。

dapat berkumpul dengan para orang suci dan mulia. Sariputra, orang yang dapat terlahir di negeri Buddha tersebut tidak boleh kekurangan sifat kebajikan yang mengakar,

dé shēng bǐ guó。

得 生 彼 國。

selalu menanam sebab dan jodoh keberuntungan serta moral yang indah. (Ayat 22)

shè lì fú。 ruò yǒu shàn nán zǐ 。shàn nǚ rén。 

舍 利 弗。 若 有 善 男 子。 善 女 人。 

Sariputra, bila ada pria budiman (yang berjiwa besar) atau wanita berbudi luhur, 

wén shuō ā mí tuó fó。 zhí chí míng hào。 ruò yī rì ruò ér  rì 。

聞 說 阿 彌 陀 佛。 執  持 名 號。  若 一 日。 若  二  。

setelah mendengar ucapan nama Amitabha Buddha (Oh Mee Toh Fo),menyatukan jiwa dalam Nama-Nya secara terus menerus,selama satu hari, dua hari,

ruò sān rì。 ruò sì rì。 ruò wǔ rì。 ruò liù rì。

若 三 日。 若 四 日。 若 五 日。 若  六  日。

tiga hari, empat hari, lima hari  enam hari,

ruò qī rì。 yī xīn bù luàn。 qí rén lín mìng zhōng shí。

若 七 日。 一 心  不 亂。 其  人 臨  命 終 時。

tujuh hari, jiwanya menyatu dan tidak galau, maka saat menjelang ajalnya

ā mí tuó fó yǔ zhū shèng zhòng。 xiàn zài qí qián。

阿 彌 陀 佛 與 諸 聖 衆 。 現 在 其  前。

Amitabha Buddha (Oh Mee Toh Fo) dan para orang suci akan muncul di hadapannya.

shì rén zhōng shí。 xīn bù diān dǎo。 

是 人  終 時。  心 不 顚 倒。 

Disaat meninggal dunia, jiwanya tidak kacau (pikiran tidak terbalik), 

jí dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè guó tǔ。

即 得 往 生 阿 彌 陀 佛 極 樂 國 土。

sehingga segera dapat terlahir di Tanah Suci Surga Sukhavati Amitabha Buddha (Oh Mee Toh Fo). (Ayat 23)

shè lì fú。 wǒ jiàn shì lì。 gù shuō cǐ yán。 

舍 利 弗。  我 見 是 利。故 說 此 言。 

Sariputra, karena Aku melihat manfaatnya, maka Aku menyampaikan sabda ini.

ruò yǒu zhòng shēng。 wén shì shuō zhě。 yīng dāng fā yuàn。 shēng bǐ guó tǔ。

若 有 衆 生。  聞 是 說 者。 應 當 發 願。 生 彼 國 土。

Jika ada makhluk hidup setelah mendengar ucapan ini, mereka harus bertekad untuk dilahirkan di Tanah Suci Surga Sukhavati. (Ayat 24)

shè lì fú。 rú wǒ jīn zhě。 

舍 利 弗。 如 我 今 者。 

Sariputra, manakala Aku yang saat ini memuji 

zàn tàn ā mí tuó fó bù kě sī yì gōng dé zhī lì。 

讚 歎 阿 彌 陀 佛 不 可 思 議 功 德 之 利(合掌)

manfaat dari jasa dan pahala kebajikan Amitabha Buddha (Oh Mee Toh Fo) yang tak terjangkau oleh logika/ rasio,  (SIKAP ANJALI) 

dōng fāng yì yǒu ā chù pí fó。  xū mí xiàng fó。 dà xū mí fó。

東 方 亦 有 阿 閦 鞞 佛。 須 彌 相 佛。 大 須 彌 佛。

demikian pula di Timur ada Aksobhya Buddha, Merudhvaja Buddha, Mahameru Buddha,

xū mí guāng fó。 miào yīn fó。 rú shì děng héng hé shā shù zhū fó。

須 彌 光 佛。 妙 音 佛。 如 是 等 恆 河 沙 數 諸 佛 。

Meruprabhasa Buddha, Sughosa Buddha. Semua Buddha yang demikian, tak terhitung banyaknya bagai butiran pasir di sungai Gangga. (Ayat 25 )

gè yú qí guó。chū guǎng cháng shé xiàng。

各 於 其 國。 出 廣 長 舌 相。

Masing-masing di negerinya sendiri menampilkan bentuk lidah yang lebar dan panjang (menyebar-luaskan Dharma kepada para umat yang berjodoh),

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè。 shuō chéng shí yán。 

徧 覆 三 千 大 千 世 界。 說 誠 實 言。 

melingkupi Trisahasa Mahasahasa Loka Dhatu/ 3000 maha besar ribuan alam semesta, mengucapkan kata-kata yang tulus dan nyata.

rǔ děng zhòng shēng。 dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé。

汝 等 衆 生。當 信 是 稱 讚 不 可 思 議  功 德 。

Wahai para makhluk hidup, kalian seyogyanya percaya dan dengan penuh keyakinan memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terjangkau oleh logika/ rasio ini

yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

一 切 諸 佛 所 護 念  經。

serta berlindung kepada kekuatan Sutra yang diajarkan para Buddha. (Ayat 26)

shè lì fú。 nán fāng shì jiè。 yǒu rì yuè dēng fó。 

舍 利 弗。 南 方 世 界。 有 日 月 燈  佛。 

Sariputra, demikian pula di Selatan ada Chandrasuryapradipa Buddha,

míng wén guāng fó。 dà yàn jiān fó。 xū mí dēng fó。

名 聞 光 佛。 大 談 肩 佛。 須 彌 燈 佛 。

Yasahprabha Buddha, Mahaciskamdha Buddha, Merupradipa Buddha,

wú liàng jīng jìn fó。 rú shì děng héng hé shā shù zhū fó。 

無 量 精 進  佛。 如 是  等 恆  河 沙 數 諸 佛。 

Arantavirya Buddha, semua Buddha yang demikian, tak terhitung banyaknya bagai butiran pasir di sungai Gangga. (Ayat 27)

gè yú qí guó。 chū guǎng cháng shé xiàng。

各 於 其 國。 出 廣 長 舌 相。 

Masing-masing di negerinya sendiri menampilkan bentuk lidah yang lebar dan panjang (menyebarluaskan Dharma kepada para umat yang berjodoh), 

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè。 shuō chéng shí yán。rǔ děng zhòng shēng。 

徧 覆  三 千 大 千  世 界。 說  誠  實 言 。汝 等  衆  生。

melingkupi Trisahasa Mahasahasa Loka Dhatu/ 3000 maha besar ribuan alam semesta, mengucapkan kata-kata yang tulus dan nyata. Wahai para makhluk hidup,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé。 

當 信 是  稱 讚  不 可 思 議 功 德。

kalian seyogyanya percaya dan dengan penuh keyakinan memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terjangkau oleh logika/ rasio ini serta berlindung kepada kekuatan Sutra

yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

一 切 諸 佛 所 護 念 經 。 

yang diajarkan para Buddha. (Ayat 28)

shè lì fú。 xī fāng shì jiè。 yǒu wú liàng shòu fó。 

舍 利 弗。 西 方 世 界。 有 無 量 壽 佛 無。

Sariputra, demikian pula di Barat ada Amitayus Buddha,

wú liàng xiàng fó。 wú liàng chuáng fó。 dà guāng fó。 

量 相 佛。 無 量 幢 佛。 大 光 佛 。

Amitaskamdha Buddha, Amitadhavaja Buddha,Mahaprabha Buddha,

dà míng fó。 bǎo xiàng fó。 jìng guāng fó。 

大 明 佛。 寶 相 佛。 淨 光 佛。 

Maharasmiprabha Buddha, Maharatnaketu Buddha,Suddharasmi Buddha, 

rú shì děng héng hé shā shù zhū fó。

如 是  等 恆 河 沙 數 諸 佛。

semua Buddha yang demikian, tak terhitung banyaknya bagai butiran pasir di sungai Gangga. (Ayat 29)

gè yú qí guó。 chū guǎng cháng shé xiàng。 biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè。

各 於 其 國。 出 廣 長 舌 相。 徧 覆 三 千 大 千 世 界。
Masing-masing di negerinya sendiri menampilkan bentuk lidah yang lebar dan panjang (menyebar-luaskan Dharma kepada para umat yang berjodoh), melingkupi Trisahasa Mahasahasa Loka Dhatu / 3000 maha besar ribuan alam semesta,

shuō chéng shí yán。 rǔ děng zhòng shēng。

說 誠 實 言。 汝 等 衆 生。

mengucapkan kata-kata yang tulus dan nyata. Wahai para makhluk hidup,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé。 

當 信 是 稱 讚 不 可 思 議 功 德。 

kalian seyogyanya percaya dan dengan penuh keyakinan memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terjangkau oleh logika / rasio ini

yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

一 切 諸 佛 所 護 念 經。

serta berlindung kepada kekuatan Sutra yang diajarkan para Buddha. (Ayat 30)

shè lì fú。 běi fāng shì jiè。 yǒu yàn jiān fó。 

舍 利 弗。 北 方 世 界。 有 燄 肩 佛。 

Sariputra, demikian pula di Utara, ada Maharciskamdha Buddha,

zuì shèng yīn fó。 nán jǔ fó。 rì shēng fó。 wǎng míng fó。 

最 勝 音 佛。 難 沮 佛。 日 生 佛。 網 明 佛。 

Dumdubliisvaranirghosa Buddha, Duspradharsa Buddha, Adityasambhava Buddha,Jalemiprabha Buddha,

rú shì děng héng hé shā shù zhū fó。 gè yú qí guó。 

如 是 等 恆 河 沙 數 諸 佛 。各 於 其 國。 
semua Buddha yang demikian, tak terhitung banyaknya bagai butiran pasir di sungai Gangga. (Ayat 31)

chū guǎng cháng shé xiàng。 biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè。 

出 廣 長 舌 相。 徧 覆 三 千 大 千 世 界。 

Masing-masing di negerinya sendiri menampilkan bentuk lidah yang lebar dan panjang (menyebar-luaskan Dharma kepada para umat yang berjodoh), melingkupi Trisahasa Mahasahasa Loka Dhatu/ 3000 maha besar ribuan alam semesta,

shuō chéng shí yán。 rǔ děng zhòng shēng。 

說 誠 實 言。 汝 等 衆 生。 

mengucapkan kata-kata yang tulus dan nyata. Wahai para makhluk hidup, 

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé。 yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

當 信 是 稱 讚 不 可 思 議 功 德。 一 切 諸 佛 所 護  念 經。

kalian seyogyanya percaya dan dengan penuh keyakinan memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terjangkau oleh logika/ rasio ini serta berlindung kepada kekuatan Sutra yang diajarkan para Buddha. (Ayat 32)

shè lì fú。 xià fāng shì jiè。 yǒu shī zǐ fó。 míng wén fó。

舍 利 弗。 下 方 世 界。 有 師 子 佛。 名 聞 佛。

Sariputra, demikian pula di dunia bawah, ada Simha Buddha, Yasas Buddha,

míng guāng fó。 dá mó fó。 fǎ chuáng fó。 chí fǎ fǒ。

名 光 佛。 達 摩 佛。 法 幢 佛。 持 法 佛。

Yasahprabha Buddha, Dharma Buddha, Dharmadhvaja Buddha, Dharmadhara Buddha,

rú shì děng héng hé shā shù zhū fó。

如 是 等 恆 河 沙 數 諸 佛。

semua Buddha yang demikian, tak terhitung banyaknya bagai butiran pasir di sungai Gangga. (Ayat 33)

gè yú qí guó。 chū guǎng cháng shé xiàng。 

各 於 其 國。 出 廣 長 舌 相。 

Masing-masing di negerinya sendiri menampilkan bentuk lidah yang lebar dan panjang (menyebar-luaskan Dharma kepada para umat yang berjodoh), 

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè。 shuō chéng shí yán。  

徧 覆 三 千 大 千 世 界。 說 誠 實 言。  

melingkupi Trisahasa Mahasahasa Loka Dhatu/ 3000 maha besar ribuan alam semesta,mengucapkan kata-kata yang tulus dan nyata. 

rǔ děng zhòng shēng。dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé。 

汝 等 衆 生。當 信 是 稱 讚 不 可 思 議 功 德。 

Wahai para makhluk hidup, kalian seyogyanya percaya dan dengan penuh keyakinan memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terjangkau oleh logika/ rasio ini

yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

一 切 諸 佛 所 護 念 經。

serta berlindung kepada kekuatan Sutra yang diajarkan para Buddha. (Ayat 34)

shè lì fú。 shàng fāng shì jiè。 yǒu fàn yīn fó。 xiǔ wáng fó。

舍 利 弗。 上 方 世 界。 有 梵 音 佛。 宿 王 佛。

Sariputra, demikian pula di dunia sebelah Zenith/ Atas, ada Bhrahmaghosa Buddha, Naksatraraja Buddha,

xiāng shàng fó。 xiāng guāng fó。 dà yàn jiān fó。 

香 上 佛。 香 光 佛。 大 燄 肩 佛。 

Gamdhottama Buddha,Gamdhaprabhasa Buddha, Maharciskamdha Buddha,

zá sè bǎo huā yán shēn fó。 suō luó shù wáng fó。 

雜 色 寶 華 嚴 身 佛。 娑 羅 樹 王 佛。 

Ratnakusuma sampuspitagatra Buddha, Salendraraga Buddha,

bǎo huā dé fó。 jiàn yī qiè yì fó。 rú xū mí shān fó。 

寶 華 德 佛。 見 一 切 義 佛。 如 須 彌 山 佛。 

Ratnotpalasri Buddha,Sarvarthadarsa Buddha, Sumerukalpa Buddha,

rú shì děng héng hé shā shù zhū fó。

如 是 等 恆 河 沙 數 諸 佛。

semua Buddha yang demikian, tak terhitung banyaknya bagai butiran pasir di sungai Gangga. (Ayat 35)

gè yú qí guó。 chū guǎng cháng shé xiàng。 

各 於 其 國。 出 廣 長 舌 相。 

Masing-masing di negerinya sendiri menampilkan bentuk lidah yang lebar dan panjang (menyebarluaskan Dharma kepada para umat yang berjodoh), 

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè。 shuō chéng shí yán。 

徧 覆 三 千 大 千 世 界。 說 誠 實 言。 

melingkupi Trisahasa Mahasahasa Loka Dhatu / 3000 maha besar ribuan alam semesta, mengucapkan kata-kata yang tulus dan nyata. 

rǔ děng zhòng shēng。 dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé。 

汝 等 衆 生。 當 信 是 稱 讚 不 可 思 議 功 德。 

Wahai para makhluk hidup, kalian seyogyanya percaya dan dengan penuh keyakinan memuji jasa dan pahala kebajikan yang tak terjangkau oleh logika/ rasio ini serta berlindung kepada

yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。*
一 切 諸 佛 所 護  念 經  。           (放掌)

kekuatan Sutra yang diajarkan para Buddha. (SIKAP MUDRA/ ketenangan batin) (Ayat 36) 

shè lì fú。 yú rǔ yì yún hé。 hé gù míng wéi yī qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。
舍 利 弗 。於 汝 意 云 何。 何 故 名 爲  一 切 諸 佛 所 護  念 經。

Sariputra bagaimana menurut pendapatmu ? Mengapa dikatakan

shè lì fú。 ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén。

舍 利 弗 若 有 善 男 子 善 女 人。

memperoleh Perlindungan dari Para Buddha ? Sariputra, kalau ada pria budiman (yang berjiwa besar) atau wanita berbudi luhur,

wén shì jīng shòu chí zhě。 jí wén zhū fó míng zhě。

聞  是  經  受 持 者。及 聞 諸  佛  名 者。

setelah mendengar Sutra ini dan memegangnya terus menerus serta mendengar nama Para Buddha,

shì zhū shàn nán zǐ shàn nǚ rén。

是  諸  善  男 子 善  女 人。

maka para pria budiman (yang berjiwa besar) dan wanita berbudi luhur tersebut

jiē wéi yī qiè zhū fó zhī suǒ hù niàn。 

皆 爲  一 切 諸 佛 之 所 護 念。 

akan diberkahi Karunia Perlindungan Para Buddha,dan tidak akan mengalami

jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。

皆 得 不 退 轉  於 阿 耨  多 羅 三 藐  三 菩 提。 

kemunduran lagi dalam bodhicitta,sehingga mencapai tingkat kesucian Anuttara Samyaksambodhi.

shì gù shè lì fú。 rǔ děng jiē dāng xìn shòu wǒ yǔ。 

是 故 舍 利 弗。 汝 等 皆 當  信  受  我  語。  

Oleh karena itu,Sariputra,Anda semuanya harus yakin dan menerima ucapan-Ku

jí zhū fó suǒ shuō。
及 諸 佛  所 說。

dan ucapan Para Buddha. (Ayat 37)

shè lì fú。 ruò yǒu rén yǐ fā yuàn。 jīn fā yuàn。
舍 利 弗。 若 有 人 已 發 願。 今 發 願。

Sariputra, bila ada orang yang telah membangkitkan tekad, yang sekarang membangkitkan tekad,

dāng fā yuàn。 yù shēng ā mí tuó fó guó zhě。 shì zhū rén děng。

當 發 願。 欲 生 阿 彌 陀 佛 國 者。 是 諸 人 等。

ataupun yang akan membangkitkan tekad untuk dilahirkan di Negeri Amitabha Buddha (Oh Mee Toh Fo),

jiē dé bù tuì zhuǎn yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

皆 得 不 退 轉 於 阿 耨 多 羅 三 藐 三  菩 提。

maka orang-orang tersebut akan dikaruniai bodhicitta yang tidak akan mundur lagi

yú bǐ guó tǔ。 ruò yǐ shēng。 ruò jīn shēng。

於 彼 國 土。 若 已  生。 若 今 生。

sehingga dapat mencapai tingkat Kesucian Anuttara Samyaksambodhi di negeri Buddha, baik yang telah dilahirkan, yang baru dilahirkan,

ruò dāng shēng。 shì gù shè lì fú。 zhū shàn nán zǐ shàn nǚ rén。 

若 當  生。 是 故 舍 利 弗。 諸 善  男 子 善 女 人。

atau yang akan dilahirkan. Oleh karena itu Sariputra, para pria budiman (yang berjiwa besar), para wanita berbudi luhur

ruò yǒu xìn zhě。 yīng dāng fā yuàn。 shēng bǐ guó tǔ。

若 有 信 者。 應 當 發 願。 生 彼 國 土。

jika ada yang yakin, seyogyanya membangkitkan tekad yang bulat untuk lahir di negeri Buddha.(Ayat 38) 

shè lì fú。rú wǒ jīn zhě。 chēng zàn zhū fó bù kě sī yì gōng dé。
 舍  利  弗。 如 我 今 者。 稱 讚 諸 佛 不 思 議 功 德。

sariputra, sebagaimana  Aku kini memuliakan  jasa  dan pahala kebajikan Para Buddha

bǐ zhū fó děng。yì chēng zàn wǒ bù kě sī yì gōng dé。

彼 諸 佛 等。亦 稱 讚 我 不 可 思 議 功 德。

yang tak terjangkau oleh logika/rasio, demikian pula Para Buddha memuliakan jasa dan pahala kebajikan-Ku,

ér zuò shì yán。 shì jiā móu ní fó。

而 作 是 言 釋 迦 牟 尼 佛。

yang tak terjangkau oleh logika/ rasio, dengan memuliakan sebagai berikut : Sakyamuni Buddha

néng wéi shèn nán xī yǒu zhī shì。 néng yú suō pó guó tǔ。

能  爲 甚 難 希 有 之 事。 能 於 娑 婆 國 土。

mampu melaksanakan tugas yang demikian sulit dan langka, di Svahaloka

wǔ zhuó è shì。 jié zhuó。 jiàn zhuó。 fán nǎo zhuó。

 五 濁 惡 世 劫 濁 見 濁 煩 惱 濁。

yang penuh dengan 5 rintangan kekotoran batin, yaitu: kekotoran berkalpa-kalpa, kekotoran karena pandangan salah, kekotoran karena klesa dalam batin,

zhòng shēng zhuó。 mìng zhuó zhōng。 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

衆 生 濁 命 濁 中 得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提。

kekotoran karena kebiasaan para makhluk, kekotoran karena nasib, dapat: mencapai tingkat kesucian Anuttara Samyaksambodhi,

wéi zhū zhòng shēng。shuō shì yī qiè shì jiān nán xìn zhī fǎ。

爲 諸 衆 生。 說 是 一 切 世 間 難 信 之 法。

demi kepentingan para makhluk membabarkan Dharma yang secara duniawi sulit dipercayai. (Ayat 39)

shè lì fú。 dāng zhī wǒ yú wǔ zhuó è shì。 xíng cǐ nán shì。

舍 利 弗。 當  知 我 於 五 濁 惡 世。 行 此 難 事。

Sariputra, ketahuilah bahwa aku yang berada di dalam dunia kotor yang diliputi 5 rintangan kekotoran melaksanakan hal yang sulit ini

dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。 

得 阿 耨  多 羅 三 藐  三 菩 提。 

dan mencapai Kesempurnaan Bodhi yang tiada tara (Anuttara Samyaksambodhi),

wéi yī qiè  shì jiān shuō cǐ nán xìn zhī fǎ。 shì wéi shèn nán。

爲 一 切 世 間 說 此 難 信 之 法。 是 爲 甚 難。

demi kehidupan duniawi membabarkan Dharma yang sulit dipercaya adalah sungguh-sungguh sulit. (Ayat 40)

fó shuō cǐ jīng yǐ。 shè lì fú。 jí zhū bǐ qiū。 

佛 說  是 經 已。 舍 利 弗。 及 諸 比 丘 。

Selesai Hyang Buddha membabarkan Sutra ini,Sariputra beserta para Bhiksu,

yī qiè shì jiān tiān rén ā xiū luó děng。 wén fó suǒ shuō。

一 切 世 間 天 人 阿 修 羅 等。 聞 佛 所 說。

dan semua makhluk di dunia,alam dewa, manusia, asura dan lain-lain, setelah mendengar Sabda Hyang Buddha,

huān xǐ xìn shòu。 zuò lǐ ér qù。

歡 喜 信 受 。作 禮 而 去。

dengan penuh gembira, menerima dalam keyakinan, lalu memberi hormat dengan bernamaskara, mohon diri meninggalkan tempat. (Ayat 41)